Waling Dykstra wapen

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbūn fiele mei Fryslān.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jūn hālden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrāldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda alle eveneminten
18 jannewaris 2020 - Sprekker Bearn Bilker
oer adelshuzen en de Oranjes
Dźrnei jiergearkomste en breamiel.
(15:00 oere, de Fermanje, Meppel)
foarjier 2020 - Grutte Jūn (De Schalle, Nijeveen)
Akkrumer Dreamteater mei “Doazen”.
Dizze jūn falt fanwegen corona śt
7 novimber 2020 - Hjerstjūn (De Schalle, Nijeveen)
 

Postadres
Piet Koopmans (ledekontakt)
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribśsje foar 2020 is € 25,00.
Opjefte by de ponghālder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kritelūd jannewaris 2020 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens