Waling Dykstra wapen

Fryske Krite "Waling Dykstra"

De Fryske Krite "Waling Dykstra" biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbūn fiele mei Fryslān.
Minstens trijeris jiers wurdt in Fryske jūn hālden. Mei in tenielstik. Of in kabaretier.
Of in sprekker oer wrāldreizen. Of ferhalefertellers.

Eltsenien is wolkom as lid. Jo hoege allinne mar Frysk ferstean te kinnen.

Aginda alle eveneminten
19 jannewaris 2019 - Breamiel, jiergearkomste en
Sprekker Klaas Jansma (skūtsjesilen)
mei ferhalen oer Fryslān
(de Fermanje, Meppel)
16 maart 2019 - Grutte Jūn (De Schalle, Nijeveen)
2 novimber 2019 - Hjerstjūn (De Schalle, Nijeveen)
 

Postadres
Piet Koopmans (ledekontakt)
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl

 

Lidmaatskip
Kontribśsje foar 2019 is € 25,00.
(ūnder foarbehāld)
Opjefte by de ponghālder.

  Fierdere links
Bestjoersleden
Leden yn it nijs
  Kritelūd jannewaris 2019 (pdf)
Foto's fan aktiviteiten
Oansluten by it Frysk Boun om Utens