werom nei de projektside - nei it krite-webstek

Dizze foto's binne yntusken oanlevere

Aldert Huisman hat yn it archyf fan Oud Meppel socht

Fraach: is "Jedema" net "Iedema"?

tfrk3401

1934 10-jierrich jubileum

Steand f.l.n.r.: frou Weijer en frou Russchen. Sittend f.l.n.r..: frou Van Veen en frou Prinsen. Foto S. Russchen, Bosch en Duin
tfrk4901

1949. 25-jierrich jubileum

Steand f.l.n.r..: 1. frou Russchen en 2. ?. Sittend f.l.n.r..: 3. frou Pasveer, 4. Mieke Molenaar, 5. frou Torie, 6. frou Van Werven-Hollema. Foto S. Russchen, Bosch en Duin
tfrkxx01

1954? Toanielploech

Steand f.l.n.r..: 1. R. van der Wal, 2. Dick Rinsema, 3. Sjouke Koopmans. Midden: 4. ?, 5. Mieke Molenaar. Sittend f.l.n.r..: 6. B. Tuinstra, 7. Rommy Jorna-Hoekstra, 8. Piet de Groot, 9. frou Russchen.
tfrkxx03

1950-1960? Toanielploech

Steand f.l.n.r..: 1. Rommy Jorna Hoekstra, 2. ?, 3. Sjouke Koopmans, 4. R. van der Wal. Sittend f.l.n.r..: Piet de Groot, 6. B. Tuinstra, 7. Mieke Weide-Molenaar, 8. frou Russchen, 9. Dick Rinsema.
tfrk 5401

1954 30-jierrich jubileum

Bestjoer by de resepsje. Foarsitter H. Jedema (de grutte), ponghâlder G. Russchen.
pbwald02

1960 – 1970? Bestjoer

Steand B. Tuinstra, W. van der Bij, J. Dijkstra en D. Rinsema. Sittend: J. Meijer, H. Jedema en G. Russchen.
nfrkr9001

1994? Resepsje

It bestjoer yn tradysjoniele klederdracht. Archyf Boom. Foto Peter Wassing