Waling Dykstra - 100 jier!

24 FEBREWARIS 1924

Yn tarieding op dit jubileum kinne wy de foar˙tgong fan it projekt hjir folgje.

Op de projektside fine wy de ˘fspraken, de diskusjes, wat dien is en wat noch dien wurde moat.

Yn de fotogalery binne de foto's te sjen, dy't yntusken oanlevere binne. In oantal dŕrfan sille wy yn ˙s Jubileumkritelűd opnimme.

It behoffene dokumint "Waling Dykstra fan tatebern oant heechjierrich (korr).doc" haw ik fjir delset: tatebern_korr.doc.