werom nei hiemside

Farre mei Jacob Bijlsma

In boattocht troch de Fryske wālden

De bylden dy't Jacob Bijlsma śs op de nijjiersjūn toand hat, hiene śs enthousiast makke. Wat in prachtige natoer wennet dy man yn. En no koe men dat ek noch yn it echt meimeitsje. Op 17 maaie 2014 binne wy mei in groep ūnder syn begelieding troch in skitterjend gebiet fearn, yn in autentike pream. Dat wie in poer genietsjen fan in ferskaat oan blommen, planten en bisten. De tocht gie by reitfjilden, moerasboskjes en wetterplassen lāns. It natoergebiet is it domein fan in protte bisūndere fūgelsoarten.
En Jacob koe machtich moai fertelle!

Us bestjoerslid Piet Koopmans hat in rige moaie foto's makke. Tankewol, Piet.
As jo de mūs boppe in lytse foto hālde, is er yn de grutte foto better te sjen. Jo kinne de foto's yn grutter formaat ek as diafertoaning besjen.

SAM_5893 SAM_5894 SAM_5895 SAM_5896 SAM_5897 SAM_5898 SAM_5899 SAM_5900 SAM_5901 SAM_5902 SAM_5903 SAM_5905 SAM_5906 SAM_5907 SAM_5908 SAM_5909 SAM_5910 SAM_5911 SAM_5912 SAM_5913 SAM_5914 SAM_5916 SAM_5918 SAM_5919 SAM_5920 SAM_5921 SAM_5923 SAM_5929 SAM_5930 SAM_5931 SAM_5933 SAM_5934 SAM_5935 SAM_5936 SAM_5937 SAM_5940 SAM_5942 SAM_5943 SAM_5944 SAM_5945 SAM_5946 SAM_5947 SAM_5948 SAM_5949 SAM_5950 SAM_5953 SAM_5954 SAM_5955 SAM_5956 SAM_5957 SAM_5958 SAM_5960 SAM_5961 SAM_5962 SAM_5963