Fryske Krite "Waling Dykstra"

Postadres

Piet Koopmans, ledekontakt
Woldstraat 33, 7941 LE Meppel

Bestjoersleden per 18-1-2014

Ludzer van der Schors, foarsitter
Veendijk 37
7971 RP Havelte
till. 0522 - 49 23 63
  Romke E. Egbers, skriuwer
Heerengracht 15
7941 JH Meppel
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1
Edzer Kooistra, 1e ponghâlder
De Logten 13
8431 KR Easterwâld
till. 06 – 44 86 07 35
  Menno Fleischer, 2e ponghâlder
Grote Oever 156
7941 BJ Meppel
till. 0522 - 859233
Piet Koopmans, ledekontakt
Woldstraat 33
7941 LE Meppel
till. 0522 - 24 14 34
  Leny Altena, karkommisje
Bezettingslaan 78
7943 CN Meppel
BANK fan de Krite
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93
op namme fan "Waling Dykstra"
Stationsweg 56, 7941 HG Meppel
  Mailadres
walingdykstra@kpnmail.nl
Keamer fan Keaphannel: 04061102
werom nei haadside